Naziv projekta: Izgradnja fotonaponske elektrane Modul za potrebe proizvodnog pogona

Nositelj projekta: Modul d.o.o.

Ukupna vrijednost projekta: 566.604,18 kuna

EU sufinanciranje projekta: 438.650,60 kune

Razdoblje provedbe projekta: 14. studenoga 2017. – 31. prosinca 2020.

 

Opis projekta:

II. CILJEVI PROJEKTA I POKAZATELJI

Projekt se provodi sukladno Operativnom programu Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020., Prioritetnoj osi 4 Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije, Investicijskom prioritetu 4b Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u komercialnom sektoru, te Specifičnom cilju 4c1Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama. Projekt pridonosi ostvarenju ciljeva Direktive o energetskoj učinkovitosti (2012/27/EU), Dugoročne strategije za poticanje ulaganja u obnovu nacionalnog fonda zgrada Republike Hrvatske i Trećeg Nacionalnog akcijskog plana energetske učinkovitosti.
Provedbom predmetnog projekta predviđene su uštede u isporučenoj energiji u iznosu od:

– 76,67 % za projektnu cjelinu proizvodni pogon

Projektirana ušteda isporučene energije zadovoljava sektorski specifični kriterij prihvatljivosti definiran Pozivom ref. br. KK.04.1.1.01, a to je podupiranje provedbi mjera energetske učinkovitosti i/ili mjera za korištenje obnovljivih izvora energije koje će u proizvodnim pogonima dovesti do smanjenja potrošnje isporučene energije od minimalno 20% u odnosu na referentnu isporučenu energiju u odnosu na potrošnju isporučene energije prije provedbe mjera. Ako projektni prijedlog uključuje i mjere energetske obnove zgrada pratećih proizvodnom pogonu, koje su isključivo povezane s proizvodnim procesima industrijske i/ili proizvodno-gospodarske namjene (kao što su uredske zgrade, proizvodne hale i sl.), mjere energetske učinkovitosti i ugradnje opreme za korištenje obnovljivih izvora energije trebaju dovesti do smanjenja potrošnje isporučene energije za grijanje / hlađenje od najmanje 40% u odnosu na potrošnju isporučene energije prije provedbe mjera.

 

Provode se sljedeće projektne aktivnosti:

• Postavljanje novih sustava za proizvodnju električne energije iz energije sunca
• Priprema dokumentacije projektnog prijedloga i ostale projektno-tehničke dokumentacije
• Promidžba i vidljivost
• Upravljanje projektom i administracijom

 

Pokazatelji rezultata i pokazatelji neposrednih rezultata:

Oznaka pokazatelja Polazišna vrijednost Ciljna vrijednost Doprinos
4b11-R Udio obnovljive energije u bruto konačnoj potrošnji energije i proizvodnim industrijama [kWh] 0,00 53.594,00 53.594,00
4b12-R Ušteda energije u proizvodnim industrijama [kWh] 0,00 0,00 0,00

 

Više o programu: https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/povecanje-energetske-ucinkovitosti-koristenja-obnovljivih-izvora-energije-proizvodnim-industrijama/

 

Kontakt osoba:
Mirta Gregić, voditelj prodaje i nabave
mail: mirta.gregic@modul-contract.hr

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europski fond za regionalni razvoj. Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost društva Modul d.o.o..